میمند کرمان
 روستای صخره ای با قدمت۱۲هزارساله در استان کرماناین روستا از توابع بخش مرکزی شهرستان شهر بابک در استان کرمان در جنوب شرقی ایران است که با شماره ۴۱۳۵ در فهرست آثارملی به ثبت رسیده از جمله نادترین مواردمعماری صخره ای در سراسر دنیاست.
میمند شهربابک روستایی صخره‌ای و دستکند یادآوردورانی است که انسانها مهرپرست بودند وخدای خود را در بلندای کوه‌ها جستجو می‌کردند و کوه نشانه استواری و توان و پایداری و اراده شناخته می‌شد.
بدمن تردید این بنا جزواولین سکونتگاه های بشر محسوب می شود.
اختصاصی: تهیه شده توسط واحد تولید محتوا در شرکت آوش سیر